top of page

Hur jag tar ansvar med hänvisning till GDPR och din integritet

Vad är GDPR?

GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en lag som gäller i hela EU från den 25 maj 2018. Den syftar till att vi alla ska få större kontroll över hur uppgifter om oss hanteras och öka säkerheten för hur våra personuppgifter behandlas. Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en enskild person. Vi använder oss av Cookies som ett sätt att hantera personuppgifter.

Varför använder vi Cookies?

Vi använder oss av Cookies som ett sätt att beräkna hemsidans besökare och trafik. Med den informationen kan vi förbättra sidan så den fungerar bättre för våra besökare. Genom att acceptera detta samtycker du till vår behandling av dataintegritet. Fortsätt läs för mer information.

Detta garanterar vi:

 1. Att behandla dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Ett krav för att hanteringen av personuppgifter ska räknas som laglig är att det måste finnas en lagenlig grund som orsak till hanteringen.

 2. Att endast använda dina personuppgifter till uttryckligt skrivna ändamål.

 3. Att uppgifterna är relevanta och adekvata i förhållande till de ändamål för vilka de hanteras.

 4. Att uppgifterna är korrekta och att de uppdateras eller raderas om felaktigheter uppstår.

 5. Att uppgifterna ej kommer att lagras längre än vad syftet för ändamålet kräver.

 6. Att uppgifterna skyddas mot obehörig eller otillåten hantering eller mot förlust genom tekniska åtgärder.

Om personuppgifter skulle hanteras för andra ändamål än för de som de samlats in för, ska vi alltid granska och överväga om den nya hanteringen av personuppgifter är överensstämmande med den ursprungliga hanteringen. Vi tar hänsyn till de punkter som framgår i Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt 4.

Med vilka rättsliga grunder hanterar vi dina personuppgifter?

Vi ska för all hantering av personuppgifter ha stöd av minst en av följande rättsliga grunder;

 1. Samtycke - Den registrerade har lämnat samtycke till hantering av personuppgifter. Den registrerade har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallas.

 2. Rättslig förpliktelse - Hantering av personuppgifter krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt lag eller författning som fordras av oss.

 3. Avtal - Den registrerade har ingått ett avtal eller ska ingå ett avtal med oss.

För vilka ändamål samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in dina personuppgifter för att förbättra och maximera upplevelsen för våra användare. Vi samlar även in dina personuppgifter för att kunna kontakta dig om du visar ett intresse för våra tjänster genom att fylla i vissa kontaktformulär. Ditt besök på våra webbplatser genererar trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt till exempel den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket. När du fyller i kontaktformulären samlas information in om ditt namn, e-postadress och telefonnummer. När du besöker vår webbplats samlar vi även in navigering och Facebookpixlar.

Insamling med samtycke

När du på vår webbplats bockar i rutan ”Jag förstår”, samtycker du till att de personuppgifter som du fyller i på olika platser på vår webbplats får användas för det ändamål som samtycket avser.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in följande personuppgifter;

Från besökare som kontaktar oss via hemsidan; Namn, e-postadress, telefonnummer, länk till hemsida, företagsnamn, vilket år företaget är grundat, hur många anställda det är, hur länge de haft sin befintliga profil, samt övrig information som besökare själv väljer att skriva i ett meddelande.

Till vad använder vi de personuppgifter vi samlar in?

Besökare;

Personuppgifterna samlas in genom att fylla i ett kontaktformulär på hemsidan när du villkomma i kontakt med oss. Vi samlar in dessa uppgifter för att enkelt kunna komma i kontakt med dig och svara dig på de frågor du har.

Till vem lämnar vi ut dessa uppgifter?

Personuppgifter som samlas in utifrån de ovan nämnda ändamålen delas med alla som är en del av företaget. Detta för att kunna föra vidare ärenden mellan styrelse och medlemmar. Andra mottagare endast när det följer ett lagkrav eller annat myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Dina personuppgifter sparas endast så länge det behövs för att uppnå ändamålen eller så länge vi måste spara dem enligt lag. Efter detta raderas dina uppgifter utan att kunna återskapas.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att vända dig till oss om du vill att felaktiga uppgifter blir rättade. Du har även rätt att komplettera med uppgifter du tycker saknas för det ovan nämnda ändamålet. Om du begär ändring av dina personuppgifter kommer vi även att informera den uppdaterade informationen med de parter vi delar informationen med.

Du har även rätt att vända dig till oss om du vill få dina personuppgifter raderade. Uppgifterna måste raderas om;

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.

 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket.

 • Om behandlingen sker för direkt marknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas.

 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse.

 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

 • Om uppgifter raderas på din begäran informerar vi även dem som vi har lämnat ut uppgifter till om raderingen. Det gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebär en alltför betungande insats.

Om du vill uppdatera, korrigera eller radera dina personuppgifter kan du nå oss via mail på info@eifoto.se. Du kan också kontakta datainspektionen på mail: datainspektionen@datainspektionen.se

Påståenden (*)

...Visste du tillexempel att 9/10 hemsidor inte ens syns på Google?*

 - Påstående menar att 9/10 hemsidor inte finns synliga på den första söksidan vid sökning av namnet på google.

bottom of page